Termovízne meranie na elektroenergetických zariadeniach

Termovízna diagnostika elektroenergetických zariadení, alebo ich častí v elektrickej distribučnej sieti je jedným z najspoľahlivejších spôsobov informatívneho preventívneho merania. Termovízne merania je možné vykonávať na zariadeniach nn, vn aj vvn. Meria sa z bezpečnej vzdialenosti, za plnej prevádzky a najlepšie v čase špičky, kedy je najvyššie prúdové zaťaženie.

Termokamerou tak v reálnom čase môžeme sledovať rozloženie tepelného poľa a tiež zmeny povrchovej teploty jednotlivých činných častí zariadenia. Termosnímok okamžite odhalí teplotné anomálie a stavy, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k závažným poruchám. Pomocou špecializovaného programu v počítači je možné termosnímky spracovávať a vytvárať podrobné analýzy.

Podľa nameraných hodnôt a výpočtu teplotných rozdielov sa stanoví nutnosť zásahu údržby, alebo harmonogram plánovaných opráv jednotlivých zariadení. Základným vzťahom pri posudzovaní správnej funkcie jednotlivých elektrických zariadení je oteplenie svoriek, alebo spojov oproti prípojnému vodiču, kde sa musí brať do úvahy aj oteplenie pri záťaži.

V praxi sú zaužívané 4 kategórie naliehavosti odstránenia poruchy v závislosti od hodnoty oteplenia Δt.

Nameraný rozdiel

Nutnosť zásahu

teploty Δt= t1- t2

prevádzkovej údržby

1. Δt <10°C

Normálny bezporuchový stav

2. 10°C< Δt <35°C

Opravu vykonať pri budúcej odstávke

3. 35°C< Δt <100°C

Opravu vykonať čo najskôr

4. Δt >100°C

Je nutný okamžitý zásah !

Legenda

Δt je rozdiel teploty v °C

t1 je nameraná zvýšená teplota spoja (vodiča) v °C – otepleného

t2 – je normalná pracovná teplota meraného zariadenia v °C

Termovízne merania sú pri správnom nastavení parametrov na termokamere a priaznivých poveternostných podmienkach v podstate veľmi presné. Neodporúča sa však termosnímkovanie vykonávať počas silného slnečného svitu, počas dažďa, sneženia, hmly alebo vetra o rýchlosti viac ako 3 ms-1 z dôvodu značného skreslenia nameraných hodnôt.

Termografický snímok úsekového vypínača.

Termografický snímok úsekového vypínača.

Termografický snímok transformátora

Termografický snímok transformátora.

Štítok

Emisivita

Teplota pozadia

Min.

Priemer

Max.

Sm. odch.

Jednotky

P0

0,95

22,0

5,2

5,2

5,2

0,00

°C

P1

0,95

22,0

4,1

4,1

4,1

0,00

°C

P2

0,95

22,0

17,7

17,7

17,7

0,00

°C

P3

0,95

22,0

17,1

17,1

17,1

0,00

°C

P4

0,95

22,0

6,4

6,4

6,4

0,00

°C

P5

0,95

22,0

4,9

4,9

4,9

0,00

°C

P6

0,95

22,0

6,9

6,9

6,9

0,00

°C

P7

0,95

22,0

17,6

17,6

17,6

0,00

°C

Z rozsahu nameraných teplôt vyplýva že uvedené zariadenie nevykazuje žiadne poruchové stavy a pracuje normálne.

Termovízia elektroenergetického zariadenia